خط خطی

عاشقانه اززویا

اگه این ترانه ها خط خطیه

اگه عاشق شما پاپتیه

شما قلبتونو غمگین نکنید

واسه اون تحمل شب، کار راحتیه

 

عاشقانه ای اززویا
با شما خواب زمین آبی میشه

وقتی باشید شبا مهتابی میشه

هر کجا قدم بذارید ، با شما

لحظه هامهمون بیتابی میشه