خودکشی به خاطر کوتاه کردن مو!

جهان: یک مرد میانسال مصری وقتی که مشاهده کرد دخترش دیر به منزل آمد تصمیم گرفت که وی را تنبیه کند. وی بدین منظور اقدام به کوتاه کردن موهای این دختر مدرسه ای کرد.

دختر که دیگر روی رفتن به مدرسه نداشت و دنیا را برای خود پایان یافته می دید اختیار از دست داد و سراغ حشره کشی رفت که در آشپزخانه بود، آن را تا آخر سر کشید و مرد.