خوردن گوش مادر زن در خواستگاری!

یک مرد در شهر قاهره مصر بعد از اینکه با مخالفت یکی از خویشاوندانش برای ازدواج مواجه شد، گوش او را گاز گرفت و آن را بلعید.

Imageاداره پلیس روز حادثه در جریان انتقال انتقال یک زن به بیمارستانی در شهر قاهره قرار گرفت که از ناحیه صورت زخمی شده بود و همچنین قسمت بزرگی از گوش چپش نیز کنده شده بود.

در تحقیقات اولیه مشخص شد عامل این حادثه پسر خواهر این زن است که روز حادثه دخترش را از او خواستگاری کرده بود. زمانی که زن مخالفت خود را با این ازدواج اعلام کرد، پسر خواهرش چند ضربه به صورتش زد و قسمت بزرگی از گوش چپ او را گاز گرفت و آن را بلعید.

پلیس این مرد را بازداشت کرد و او را برای انجام تحقیقات به دادستانی معرفی کرد.