خوک مو فرفری و مرغ لباس پوش

دیدن این خوک مو فرفری و مرغ لباس پوش، خالی از لطف نیست!