خیلى زود از نظر جنسى تحریک مى‏شوم، چگونه به غریزه جنسى خودم مسلط شوم؟
جواب :  


  در مورد مشکلى که در زمینه غریزه جنسى ذکر کردید: راه حلّ اصلى غلبه بر این مشکل ازدواج است ازدواجى آسان و در حد عقد و ان‏شاءاللَّه پس از فراهم شدن شرایط تشکیل خانواده دادن. این کار شما را از آسیب‏ها حفظ خواهد کرد. علاوه بر فکر ازدواج بودن، باید بدانید که عفاف و کنترل چشم همان گونه که خود نوشته‏اید عامل مهمّى در حفظ انسان از انحرافات است – بنابراین چشم خود را کنترل کنید و تقواى الهى را مراعات کنید تا خداوند راه‏هاى خیر و سعادت را بر شما بگشاید. ضمناً اگر راهى براى ازدواج موقت برایتان وجود دارد مى‏توانید از آن استفاده کنید تا از طغیان غریزه جنسى جلوگیرى کنید.