خیابان ایران دراسرائیل-تصویری

شبکه خبری البرز-خیابان ایران دراسرائیل

 

شبکه خبری البرز-خیابان ایران دراسرائیل

نظرات کاربران:


لطفا اجنبی پرستها ذوق نکنند!
چون این تابلو به معنی دوست داشتن ایرانی نیست بلکه با مراجعه به اسناد صهیونیستی در توجیه این دست اعمال امده :ایران هم جز اراضی سرزمین موعود است که باید از لوث وجود جانورانی به نام ایرانی پاک شود !!!زیرا تنها کسانی که لیاقت پاسداری از میراث کوروش را دارند صهیونیستها هستند!! و ایرانی لیاقت زندگی در چنین سرزمینی را ندارد !!!!.
از اینرو صیونیستها خیابان ایران و میدان کوروش و .. دارند با این معنی که هموطن پاره ایی از وطن موعود ما که هنوز در اشغال است!!!! یادش در ذهن ما زنده است و روزی پرچم ستاره داوود بر فراز ان افراشته خواهد شد!!!

صهیونیستها بزرگترین دشمنان ملت ایران هستند حتی اگر کشور ایران یک کشور اسلامی هم نبود ومثلا مردم ایران بودائی بودنند چون اینجا ایران است که تمام قابلیت ها قدرتمند ترین کشور ناحیه شدن را دارد و ان چیزی است که اسرائیل تاب تحمل انرا ندارد حالا دین ما هر چه باشد فرقی ندارد واگر کشور اسرائیل در نزدیکی ها چین واقع شده بود الان هر انچه که در دنیا اسلام ستیزی میشود ان زمان در مورد دین بودائی صورت میگرفت و مردم چین بودند که در سطح دنیا تبلیغات در موردشان صورت میگرفت.در ضمن با نوشته کاربر قبلی کاملا موافقم و اضافه میکنم یک دلیل دیگر هم به گفته ایشان باید اضافه کنم و ان کمک فراوانی است که شاه خائن به اسرائیل داشت که یکی از همدستان عمده انها بود این هم به خاطر خدمات شایانی است که این خانواده پلید به انها کرده بهتر است نام ان خیابان را میگذاشتند بهلوی نه ایران .

این منحرفین از توحید یک ایرانی را نمیخواهند بلکه ایران را و… درخواب میبینند زهی خیال باطل مگر خیانت اینها از صدر اسلام تا هم اکنون در شیراز را فراموش کرده ایم .

امیدواریم ایمان و اعتقادایرانی هم دربلادکفر ریشه داشته باشدتا آنجا از لوث صهیونیستها پاک سازد

بذارین صهیونیسم ها با این خیالات خوش باشند و از ایران و نامش فقط یک تابلو داشته باشند.

این اسم را برای این دارند که در زمان شاه مشابه اینکار در ایران هم انجام شده است. اینکار در ایران زیاد اتفاق افتاده و ما خیابنهای دیگری در تهران هم داریم که به نام شهری از یک کشور دیگر است و آنها هم نام تهران یا ایران را در کشورشان دارند. البته بیشتر این تبادل فرهنگی مربوط به زمان حکومت شاه است که بعضی از آنها بعد از انقلاب عوض شده است.