خیلی جالب! حتماً با کامپیوتر امتحان کنید و سورپرایز شوید…!!!

۶۹۹۶۶۶۹۹۹۹۹۹۶۶۶۹۹۹۹۹۹۶۶۶۹۹۶۶۶۶۶۶۶۹۹۶۶۶۶۶۹۹۹۹۹۶۶ ۶۶۶۹۹۶۶۶۶۶۶۹۹
۶۹۹۶۶۹۹۹۹۹۹۹۹۶۹۹۹۹۹۹۹۹۶۶۶۹۹۶۶۶۶۶۹۹۶۶۶۶۹۹۶۶۶۶۶۹۹ ۶۶۶۹۹۶۶۶۶۶۶۹۹
۶۹۹۶۶۶۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۶۶۶۶۶۹۹۶۶۶۹۹۶۶۶۶۹۹۶۶۶۶۶۶۶۹ ۹۶۶۹۹۶۶۶۶۶۶۹۹
۶۹۹۶۶۶۶۶۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۶۶۶۶۶۶۶۹۹۶۹۹۶۶۶۶۶۹۹۶۶۶۶۶۶۶۹ ۹۶۶۹۹۶۶۶۶۶۶۹۹
۶۹۹۶۶۶۶۶۶۶۹۹۹۹۹۹۹۹۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۹۹۹۶۶۶۶۶۶۶۹۹۶۶۶۶۶۹۹ ۶۶۶۶۹۹۶۶۶۶۹۹۶
۶۹۹۶۶۶۶۶۶۶۶۶۹۹۹۹۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۹۹۹۶۶۶۶۶۶۶۶۶۹۹۹۹۹۶۶ ۶۶۶۶۶۶۹۹۹۹۶۶۶

شماره ها را انتخاب کنید(درگ کنید)
حالا ctrl+f را فشار دهید
بعدش عدد ۹ را وارد کنید
حالا ctrl+enter را فشار دهید.

البته باید عددها رو به صورت انگلیسی ببینید. اگه فارسی می بینید اول روی یه notepad کپی کنید و دوباره امتحان کنید.