داد و بیداد

در بارگه داد به کس داد ندادند . . . . . . . بنیاد کسی نیست که بر باد ندادند
مظلوم کسی بود که می خواست زند داد . . . . . . بیداد گران فرصت فریاد ندادند