داستان جالب:تصمیم درست در موقعیت ‌ها

مسافر فریاد زد: هی،خانه ات آتش گرفته است! مرد جواب داد : میدانم . مسافر گفت:پس چرا بیرون نمی آیی؟

داستان جالب:تصمیم درست در موقعیت ‌ها

تصمیم درست

مردی زیر باران از دهکده کوچکی می‌ گذشت . خانه ای دید که داشت می‌ سوخت و مردی را دید که وسط شعله ‌ها در اتاق نشیمن نشسته بود .مسافر فریاد زد:

هی،خانه ات آتش گرفته است! مرد جواب داد : میدانم .
مسافر گفت:پس چرا بیرون نمی آیی؟
مرد گفت:آخر بیرون باران می‌ آید . مادرم همیشه می‌ گفت اگر زیر باران بروی ، سینه پهلو میکنی
زائوچی در مورد این داستان می‌ گوید : خردمند کسی است که وقتی مجبور شود بتواند موقعیتش را ترک کند .

داستانک