دامن فون شماره ۱:

دامن فون شماره ۱:
دامن فون دامنی است که پای آن گشاد تر از دامن راسته استمعمولا راه رفتن با دامن راسته کمی سخت است و محدودیت ایجاد می کند ولی دامن فون چنین مشکلی ندارد.
در این مدل بین ۵ تا ۷ سانتی متر از خط پهلوی دامن روی خط پای آن خارج می شویم و این نقطه را با خط کش مستقیم به خط **** وصل می کنیم.
روی الگوی پشت هم همین کار را انجام می دهیم.
قدم بعدی گرفتن لقی دامن است.
اگر این کار را انجام ندهید پهلوی دامن شما اویزان می شود.
حالا باید فاصله مستقیم از خط با سن تا خط پای الگو را اندازه بگیرید و روی خط جدید فون که کشیده اید هم به همان اندازه از خط با سن پایین بیایید.
بعد خط پای دامن را به ان نقطه وصل کنید.
Attached Thumbnails