دانلود پرسشنامه استاندارد تعلل ورزی

پرسشنامه تعلل ورزی توسط شوارتز و دیهل ساخته شده است. این مقیاس دارای ۱۰ گویه است با یک مقیاس لیکرت چهار درجه­ ای (در همه موارد درست نیست تا دقیقا درست) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۴ است. ، با سؤالاتی مانند: (در اغلب روزهای قبل، من مواردی را که تمایل داشته فوری انجام دهم، از سر خود رفع کرده ام. من روز را با یک تصویر روشن از آنچه می خواهم انجام دهم، آغاز می کنم.) تعلل ورزی را می­ سنجد.

تعلل ورزی

عبارت است از به تاخیر انداختن اعمالی است که قصد انجام آنها را داریم، علی رغم اینکه از نتایج منفی آن آگاه هستیم.

روایی و پایایی تعلل ورزی شوارتز و دیهل
روایی ابزار جمع آوری داده ها

اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). روایی پرسشنامه تعلل ورزی شوارتز و دیهل توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است

لینک دانلود حذف شد!