دانلود پرسشنامه انگیزش هرمنس

پرسشنامه انگیزه پیشرفت (A.M.T) هرمنس، یکی از رایج ترین پرسشنامه های مداد و کاغذی برای سنجش نیاز به پیشرفت است. هرمنس (۱۹۷۷) برمبنای دانش نظری و تجربی موجود درباره نیاز به پیشرفت و با بررسی پیشینه پژوهش های مربوط به موضوع نیاز به پیشرفت ، این پرسشنامه را ساخته است.

پرسشنامه اولیه دارای ۲۹ سوال بود که برمبنای ده ویژگی که متمایز کننده افراد دارای انگیزه پیشرفت بالا از افراد با انگیزش پیشرفت پایین تهیه گردید.

پس از اجرای آزمایشی و تجزیه و تحلیل سوالات و محاسبه همبستگی یک یک سوالات با کل آزمون ۲۹ سوال به عنوان پرسشنامه نهایی انگیزه پیشرفت انتخاب شد. لازم به ذکر است که پس از تحلیل سوالات هیچ سوال معناداری در رابطه با ویژگی دهم در پرسشنامه نهایی وارد نشد ، لذا پرسشنامه نهایی تنها براساس ۹ ویژگی ساخته شد.

مقیاس پرسشنامه

این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس:

(منبع داخل فایل) برای محاسبه روایی از روایی محتوا که اساس آن را پژوهش قبلی درباره انگیزه پیشرفت تشکیل می داد، استفاده کرد و همچنین او ضریب همبستگی هر سوال را با رفتارهای پیشرفت گرا محاسبه کرده است. ضرایب به ترتیب سوالات پرسشنامه در دامنه ای از ۳۰/۰ تا ۵۷/۰ می باشد. علاوه بر این در یک مطالعه هرمنس بوجود ضریب همبستگی بین این پرسشنامه و آزمون اندریافت موضوع (TAT) اشاره دارد.

(منبع داخل فایل) برای محاسبه پایایی آزمون انگیزش پیشرفت تحصیلی از روش آزمون آلفای کرونباخ استفاده کرد. ضریب پایایی محاسبه شده برای پرسشنامه به میزان ۸۴/۰ بدست آمد. با استفاده از روش بازآزمایی در مطالعه اصلی پرسشنامه بعد از گذشت سه هفته مجددا به کار آموزان داده شد. ضریب پایایی بدست آمده ۸۴/۰ بدست آمد.

 

لینک دانـــلـــــــــود