دانلود پرسشنامه دلفی

پرسشنامه بومی سازی متغییرها و مدل تحقیق | پرسش نامه دلفی | نظرسنجی | دلفی

در بسیاری از پژوهش های علمی بعد از مطالعه کتابخانه ای، متناسب با مبانی نظری از پرسشنامه استفاده می شود.

پرسشنامه مذکور شامل سه بخش می باشد. بخش اول پرسشنامه شامل توضیح مختصری از برخی مفاهیم و تعاریف تئوریکی و تخصصی جهت ایجاد وضوح بیشتر پاسخ دهندگان.

بخش دوم پرسشنامه شامل اطلاعات شخصی که دارای هفت سوال که شامل جنس، سن، سطح تحصیلات، رشته تحصیلی، شغل، سنوات خدمت و رایانامه پاسخ دهندگان.

بخش سوم نیز شامل سوالاتی مرتبط با متغیرهای تحقیق می باشد.

تحلیل پرسشنامه مذکور به این صورت است که پس از تهیه؛ پرسشنامه بومی سازی مدل در اختیار خبرگان قرار داده می شود تا درباره معیارهای درنظرگرفته شده اعلام نظر نمایند، بدین شکل که بر اساس طیف ۱ تا ۱۰ (از اهمیت بسیار کم تا اهمیت بسیار زیاد) به هر یک از معیارها عددی اختصاص دهند و در صورت نیاز معیار موثر دیگری را با توجه به هدف پژوهش معرفی نمایند. تنها معیارها و استراتژی هایی درنظر گرفته می شوند که دارای میانگین بیشتر از هفت باشند.

فایل حاضر به صورت WORD بوده وتوضیحات اضافی به صورت هایلایت در آن ذکر شده است. با توجه به توضیحات ارائه شده در فایل شما می توانید در عرض چند دقیقه پرسشنامه را با تحقیق خود متناسب سازی کرده و از آن استفاده کنید.

 

لینک دانـــلـــــــــود