دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی – سنجش کلی

پرسشنامه فرسودگی | پرسشنامه | فرسودگی شغلی | فرسودگی شغلی

معرفی : فرسودگی شغلی پدیده ای است که در مشاغل گوناگونی که با مردم در ارتباط هستند، اتفاق می افتد. مزلاچ(۱۹۹۳) فرسودگی را به عنوان نشانه های روانشناختی خستگی عاطفی ، بدبینی و کاهش دستاورد های شخصی کارمندانی که با دیگر مردم ارتباط دارند و کار می کنند، تعریف می کند. خستگی عاطفی به احساساتی اطلاق می شود که از لحاظ هیجانی گسترش یافته و منابع هیجانی فرد را کاهش میدهد. بدبینی شامل نگرش منفی ، بی تفاوت یا بشدت بی طرفانه نسبت به دیگران می باشد. سرانجام کاهش دستاورد های شخصی- سومین عامل- که به کاهش احساس شایستگی و کسب موفقیت در محل کار اطلاق می شود. مزلاچ و جکسون (۱۹۸۶)، پرسشنامه فرسودگی مزلاچ (MBI) را که شامل سه عامل می باشد، جهت ارزیابی فرسودگی در مشاغل انسانی تهیه کرده اند(MBI-HSS برای سنجش خدمات انسانی ). MBI-HSS ابزار رایجی است که برای ارزیابی فرسودگی شغلی استفاده می شود. متاسفانه این پرسشنامه به حرفه هایی که با دیگر مردم در ارتباط است و بخش عمده ای از وظایف آن را شامل می شود، محدود شده است . بیشتر آیتم های MBI-HSS به طور آشکار به ارتباط با ارباب رجوع می پردازد و اجرای آن در زمینه های مشاغل غیر قراردادی نامناسب می باشد.

مشخصات روان سنجی : هر چند تحقیقات بیشماری به بررسی ساختار عاملی و رابطه MBI-HSS پرداخته اند(لی و آشفورث،۱۹۹۶) اما تحقیقات مرتبط با بررسی مشخصات روانسنجی این پرسشنامه بسیار محدود می باشد. بنابرین تاریس و همکاران(۱۹۹۹) در پژوهشی به بررسی ساختار عاملی و روایی پرسشنامه پرداختند. نتایج ساختار سه عامل پرسشنامه را تائید و روایی مناسب را نشان داد.

شیوه نمره گذاری : نمره گذاری پرسشنامه فرسودگی شغلی بر اساس یک مقیاس ۵ درجه ای انجام می گیرد؛ که امتیاز هر یک به ترتیب ذیل است:

 

آیتم های ۱ تا ۹ نمره گذاری در جدول زیر:

هیچ وقت به ندرت گاهی اغلب همیشه
۱ ۲ ۳ ۴ ۵

آیتم ها ۱۰ تا ۱۵ نمره گذاری معکوس

هیچ وقت به ندرت گاهی اغلب همیشه
۵ ۴ ۳ ۲ ۱

سه عامل آزمون

عامل ها آیتم ها
خستگی عاطفی ۱ تا ۵
بدبینی ۶ تا ۹
اثربخشی شغلی ۱۰ تا ۱۵

 

لینک دانـــلـــــــــود