دانلود پروژه رفتار منافقانه سازمانی

دانلود پاورپوینت رفتار منافقانه سازمانی

پاورپوینت رفتار منافقانه ی سازمانی

پژوهش پیش رو، به بررسی پیشایندها و پیامدهای سازمانی رفتارهای منافقانه در ارتباطات بینفردی می پردازد. قلمرو مکانی پژوهش، سازمان ه ای اجرایی نجف آباد در نظر گرفته شده است. به این منظور، پرسشنامه های پژوهش میان نمونه ۲۸۰ نفری کارکنان سازمانهای اجرایی نجف آباد توزیع شد. برای تحلیل دادهها، مدلیابی معادلات ساختاری به اجرا درآمد و برای تعدیل نتایج، مدل پویاییهای روابط بین پیشایندها و پیامد های رفتارهای منافقانه در ارتباطات بینفردی در سازمان تدوین و آزمون شد. نتایج نشان داد در سطح اطمینان ۹۵ درصد، سه متغیر جو سکوت، ارتباطات بین فردی سیاسی و ضعف قانونی نظارتی،پیشایندهای رفتارهای منافقانه در ارتباطات بینفردی در سازمان اند و دو متغیر سکوت س ازمانی و زوال اعتماد بینفردی، پیامدهای آن محسوب میشوند. همچنین مشخص شد ضعف قانونی نظارتی از طریق اثرگذاری در ارتباطات بینفردی سیاسی، به جو سکوت دامن میزند و به تبع آن در سکوت سازمانی اثر میگذارد؛ ضمن اینکه خود نیز به طور مستقیم و غیرمستقیم، از طریق اثرگذاری در جو سکوت و رفتارهای منافقانه در ارتباطات بینفردی در سازمان، سبب کاهش اعتماد بین فردی در سازمان میشود.

 

فهرست مطالب :

۱-چکیده
۲-مقدمه
۳-پیشینه پژوهش رفتارهای منافقانه در ارتباطات بینفردی در سازمان
۴-ارتباطات بین فردی مبتنی بر مداهنه سیاسی
۵-هنجار مراوده های ضمنی
۶-روابط غیررسمی قوی
۷-ضعف قانون سالاری
۸-نظام ضعیف ارزیابی عملکرد
۹-جو سکوت
۱۰-پیامدهای سازمانی رفتارهای منافقانه در ارتباطات بین فردی در سازمان
۱۱-اعتماد بین فردی
۱۲-روش شناسی پژوهش
۱۳-یافته های پژوهش
۱۴-نتیجه گیری و پیشنهادها

 

لینک دانـــلـــــــــود