در روزهای کرونایی از همدیگر فاصله بگیرید قبل از آن که…

عکس جالب درباره پیشگیری از کرونا

عکس جالب درباره پیشگیری از کرونا

از هم‌دیگر فاصله بگیرید قبل از اینکه فاصله شما را از هم بگیرد.