در هنگام آموزش دست مربى به دست و بدن من مى‏خورد، این چه حکمى دارد؟
همه مراجع: اگر به طور اتفاقى باشد، اشکال ندارد؛ ولى اگر از روى عمد باشد و یا مى‏دانید هنگام آموزش دست مربى با بدن شما تماس مى‏یابد، باید دست‏کش به دست کنید.با استفاده از «منابع قبل».