دستگیرى دو مرد پاکستانى به اتهام تعرض به یک پسر ۱۶ ساله

دو مرد در پاکستان به اتهام تعرض به یک پسر ۱۶ ساله دستگیر شدند.

به گزارش سرویس حوادث آریا به نقل از سایت”پاک تریبون” ، دو مرد به نام هاى “شفقت” و “زمیر احمد”در روستایى واقع در “نانکانا صاحیب” به اتهام تعرض به یک پسر ۱۶ ساله دستگیر شدند.بر اساس این گزارش، دو متهم مذکور پسر جوان را به زور به منزل خود برده و او را مورد اذیت و آزار قرار دادند.قربانى پس از رهایى از دست متهمان نزد پلیس رفته و در این رابطه پرونده اى تشکیل داد که رسیدگى به آن با دستگیرى متهان و بازجویى از آنان آغاز شده است.