دلتنگ شده برای عکس هایی که پاره کردم و سوزانـدمشان

“دلـــــــم تــــــنــــــگ شـــــــــده”

برای عکس هایی که پاره کردم و سوزانـدمشان…

برای دفتر خاطراتم که مدتهاست دیگر چیزی در آن نمی نویسم…

برای بـی خـیـالــی و آرامشی که مدتهاست که دیگر ندارمش…

برای کســی که این روز هــا عجـــیب نبــودش را حــــس میکـنم…

برای خنده هایی که دارم فراموششان می کنم…

برای خوابــــهــایی که میبـینم و نیــمه کاره می پــرم…

برای آدمهای حسودی که دورو برم می چرخیدند و خـیـلی دیـر شناختمشان…

و برای خــــــودم که حالا دیگـر خیلی عوض شده ام!

و برای تــــــــو

سارا- شاید هم مریم حیدر زاده