دلت را خانه ی ما کن ، مصفا کردنش با من

دلت را خانه ی ما کن ، مصفا کردنش با من . . . . . . به ما درد دل افشا کن ، مداوا کردنش با من
اگر گم کرده ای ، ای دل کلید استجابت را . . . . . . بیا یک لحظه با ما باش ، پیدا کردنش با من
بیفشان قطره ی اشکی ، که من هستم خریدارش. . . . . بیاور قطره ای اخلاص ، دریا کردنش با من
اگر درها برویت بسته شد ، دل بر مکن ، باز آ . . . . . . . در این خانه دق الباب کن ، واکردنش با من
به من گو حاجت خود را ، اجابت می کنم آنی . . . . . . طلب کن آنچه می خواهی ، محیا کردنش با من
چو خوردی روزی امروز ، مارا شکر نعمت کن . . . . . . غم فردا مخور ، تامین فردا کردنش با من
به قرآن آیه ی رحمت فراوان است ، ای انسان . . . . . بخوان آن آیه ها ، تفسیر و معنا کردنش با من
بیا قبل از وقوع مرگ ، روشن کن حسابت را . . . . . . بیاور نیک و بد را ، جمع و منها کردنش با من
اگر عمری گنه کردی مشو نومید از رحمت . . . . . . تو ، توبه نامه را بنویس امضا کردنش با من