دنیا دیگه مث تو نداره

دنیای عجیبی است! (و علامت تعجب در اینجا صرفا به خاطر نشان دادن شدت و حدت عجیب بودن دنیاست. همین طور این علامت تعجب بعدی!) پریروز ۲۸ مرداد بود.
گیر اول: نه بابا…چشم بسته غیب می گویی !منظورم جنبه تاریخی و تداعی معانی اجتماعی آن است ، روزی که سازمان جاسوسی سیا و اینتلیجنس سرویس ، دست به دست هم دادند و با دست به دست کردن نقشه یک کودتای از پیش طرح ریزی شده ، به لطف دلارهای ریخته شده به حساب شاه (در یکی از شعب نزدیک به سفارت امریکا) و با حضور پر زور جمعی از اراذل و اوباش چوب و چماق به دست ، با ساقط کردن حکومت دکتر مصدق ، موجبات برگشت شاه فراری شده ، سوار گاری شده را (در اولین فرار) به کشور فراهم آوردند.
گیر دوم: آهان…از اون نظر؟… خب ، حالا منظور؟ منظور این که در همان زمانی که شاه مقبور داشت ، احساس می کرد کار خودش و سلطنتش یکجا تمام است و ملت می رود که ترتیب حکومت او را بدهد، یکمرتبه چمدان های دلاری که از امریکا و انگلیس آمده (و از آب گذشته بود) توسط عوامل دربار شاه باز شد و طی چکی در صبح ۲۵ مرداد در بانک ملی تبدیل به ریال گشت تا به نحو مقتضی میان اوباش و رجال درباری به فراخور پهنا و درازی چوب و چماقشان پخش شود. (علی قدر مراتب چوبهم!)
گیر سوم: حالا چی شد؟…به شما که چیزی نماسید.نتیجه این شد که به قول پدر خدابیامرزمان ، عصر روز ۲۸مرداد همان عده ای که از پایین به سمت بالا می رفتند و «مرگ بر شاه» می گفتند، یکی دو ساعت بعد که از بالا به سمت پایین برمی گشتند؛ «درود بر شاه»گویان برمی گشتند. چوب و چماقشان هم علاوه بر سبیلشان چرب شده بود. یکی از معروف ترین سردسته های اراذل و اوباش ایجاد کننده کودتای ۲۸مرداد ۱۳۳۲ شعبان جعفری ، معروف به شعبان بی مخ بود که گرچه مخ نداشت ، اما مخترع چماق بود.
گیر چهارم: حرف آخر را بگو و قال قضیه را بکن.
آدم بی مخ که ارزش این همه فک زدن و فکر کردن ندارد.خلاصه آن که همین آدم قلچماق و بزن بهادری که به همراه «کرومیت روزولت» عامل سیا و ارتشبد زاهدی ، نخست وزیر کودتای ۲۸مرداد، بعدها سعی می کرد ردپای خود را در این کودتای ننگین کم و کمرنگ کند و در دادگاه تاریخ بگوید:«کی بود کی بود، من نبودم ، دستم بود، تقصیر آستینم بود…» ؛ خداوند تبارک و تعالی دقیقا پریروز در سالگرد کودتای «سیا» و «سیاه» ۲۸مرداد ۳۲، حضرت ملک الموت رابه سراغ وی فرستاد و روزنامه ها تیتر زدند: «شعبان بی مخ ، آخرین عامل کودتای ۲۸مرداد در امریکا مرد.»
گردش روزگار را می بینید؟…کسی که ۲۸مرداد ۳۲شاه را به ضرب چوب و چماق چرب شده سرحال آورد و زنده کرد خودش در ۲۸مرداد ۸۵به تاریخ و تاریکی پیوست و مرد.گیر آخر: می گم حالا این روزنامه ها توضیح نداده بودند که شعبان بی مخ را با همان چوبش در قبرش گذاشتند یا بی چوب ؟!رضا رفیع