ده توصیه خواندنی به زن و شوهرها

آقای عزیز

۱) به همسرت بگو : دوستت دارم
۲) واژه را فقط برای او هزینه کن
۳) همسر تو کریستاله ! مواظب باش او را نشکنی
۴) کاری کن که به تو ایمان بیاره
۵) براش تکیه گاه خوبی باش
۶) از عشقت برای او هزینه کن ، نه فقط از ثروتت
۷) زیبایی ه همسرت را ستایش کن
۸) کارهایی که از توانش بیرونه , به او واگذار نکن
۹) او گل خوشبوی بهاری است ، پژمرده اش نکن
۱۰) انتظار نداشته باش همسرت مثل تو باشه

خانم محترم

۱) به شوهرت افتخار کن
۲) کسی را با او مقایسه نکن
۳) اقتدار و غرور او را نشکن
۴) زیبایی او را در عقل او جستجو کن
۵) قناعت پیشه باش
۶) زیباییت را به رخ دیگران نکش
۷) ناز کن اما متکبر نباش
۸) دلبری و فریبایی و طنازی پیشه کن
۹) احساسات زیبایت را با اندیشه ای متین همراه کن
۱۰) لجبازی نکن که از چشم شوهرت می افتی