دور کردن شیطان از جسم کودکان و نوزادان!


دور کردن شیطان از جسم کودکان و نوزادان!


 این عکس مربوط هست به شهر کاستریلو در اسپانیا!
در این شهر، هرساله مردم طبق یک آآئین مسیحیت کاتولیک برای دور کردن شیطان از جسم کودکان و نوزادان(!) آنها را روی زمین می خوابانند و از روی ۵ تا شش نوزاد هراسان و وحشتزده عبور می کنند.