دوستت دارم مادرم

تا نهایت زمانه
تا انتهای عالم فانی
عاشقانه خواهم ماند
باتو
از کران تا کران
تا بلندای قله های سفید خوشبختی
با دو بال نازک عشق
به پرواز در خواهم آمد

بادتو گل خوشبختی
در اعماق وجودم
جوانه زد
باتو
جرقه های عاشق شدن
در آتشکده متروک قلبم
شعله کشید
ترانه های عاشقانه ام
با تو
به حقیقت رسید
انجماد رگهای یخ زده ام
در شراره آغوش سوزانت
ذوب شد
و
باتو
و
وجود متبرک توست
که می خواهم بمانم
تا
همیشه و همیشه
در کلبه عشق
میزبان نفس های عاشقانه ات
خواهم ماند
مادرم !
دوستت دارم