دوستی با جن ها نتوانست مانع از بیکاری قاضی شود

 قاضی فیلیپینی که گفت با جن ها مشورت می کند نتوانست نظر دادگاه عالی کشورش را به به ادامه کارش جلب کند.
فلورنتینو فلور و علیه رای دادگاه بدوی به دادگاه عالی کشورش متوسل شده بود. دادگاه بدوی پس از سه سال تحقیق به دلیل عدم صلاحیت وعدم بی طرفی او در دادن رای ، حکم به اخراج وی داده بود.
به گزارش بی بی سی، او به ماموران تحقیق گفت سه جن به نامهای آرماند، لوئیس و انجل به او کمک کرده اند در اوقات فراغت از کار در دفترش جلسات شفابخش تشکیل دهد.
دادگاه حکم کرد این پدیده جایی در قوه قضایی ندارد و نظریه پزشکان را درباره ابتلای وی به روان پریشی پذیرفت.
قاضی مانیل از دادگاه عالی خواسته بود شکایت از این قاضی را لغو و او را که در آوریل برکنار شده بود، به کار بازگرداند.
فلور و گفت : آنان نباید مرا به خاطر اعتقاداتم برکنار می کردند.
وی گفت با دوستان جن خود قرار گذاشته تا بتواند هنگامی که درحالت خلسه است بنویسد و چند نفر او را در یک زمان در دو جا دیده اند.
گفته می شود قاضی فلور و هر جمعه به جای لباس آبی قضاوت لباس سیاه می پوشید تا قدرتهای روحی خود را تقویت کند. وی در نامه ای به دادگاه نوشت : نام من و سه جن از گمنامی جاودان شد.
دادگاه عالی اعلام کرد اتحاد با جن ها بتدریج پذیرش قوه قضاییه به وسیله مردم را به عنوان محافظ قانون از بین خواهد برد البته اگر آن را وسیله مسخره مردم نسازد.