رازی به نام زندگی

زندگی یک معما نیست ، یک راز است .

می توان پاسخی برای معما یافت ،

راز بگونه ای است که هرگز نمی توان پاسخی برای آن یافت .

راز چیزی است که می توانی با آن یکی شوی .

می توانی در آن حل شوی .

می توانی در آن ذوب شوی و خود به راز تبدیل شوی