راه حلی برای خانمها….

• زنی با صورت کبود نزددکتررفت.دکترپرسید: چی شده؟
زن گفت: دکتر،هروقت شوهرم مست میاد خونه،منو زیر مشت و لگد می گیره دکتر گفت:هر وقت شوهرت مست اومد خونه یه فنجون چای سبز بردار و شروع کن به قرقره کردن و این کار رو ادامه بده.
دو هفته بعد،زن با ظاهری سالم و سرزنده پیش دکتر برگشت وگفت: دکتر،قرقره چای سبز فوق العاده بودهر بار شوهرم مست اومدخونه من شروع کردم به قرقره کردن چای سبز.اودیگه به من کاری نداشت.حتی اون کمتر مشروب می خوره
دکتر گفت:می بینی؟ اگه جلوی زبونت رو بگیری، خیلی چیزا حل می شن… !!!!

🙂