رسیدگی‌ به‌ پرونده‌ یک‌ ایرانی‌ کشته‌ شده‌ در ژاپن‌


رسیدگی‌ به‌ پرونده‌ یک‌ ایرانی‌ که‌ در توکیو ژاپن‌ به‌ قتل‌ رسیده‌ بود در شعبه‌ هفتم‌ دادسرای‌ امور جنایی‌ تهران‌ اغاز شد.‌
به‌ گزارش‌ واحد مرکزی خبر بازپرس‌ حسینی‌ با اعلام‌ این‌ خبر گفت‌‌ مقتول‌ که‌ امید ، نام‌ دارد ‌۱۴‌ دی‌ سال‌ ‌۸۳‌ در ژاپن‌ در یک‌ درگیری‌ به‌ قتل‌ رسیده‌ است‌ که‌ طبق‌ اخرین‌ تحقیقات‌ بازپرس‌ ژاپنی‌ دوایرانی‌ و دوکامرونی‌ به‌ عنوان‌ مظنون‌ به‌ قتل‌ دستگیر اما به‌ علت‌ کافی‌ نبودن‌ ادله‌ جرم‌ ازاد می‌ شوند‌ بازپرس‌ شعبه‌ هفتم‌ افزود‌ بازپرس‌ ژاپن‌ برغم‌ وجود الت‌ قتاله‌ ، چاقوی‌ خونین، دردست‌ یکی‌ از ایرانیان‌ همه‌ مظنونان‌ به‌ قتل‌ را ازاد می‌ کنند.
‌ وی‌ افزود مقتول‌ ‌۲۸‌ ساله‌ به‌ صورت‌ غیرقانونی‌ از کشور اروگوئه‌ امریکای‌ جنوبی‌ به‌ ژاپن‌ رفته‌ بود ودر دیسکو به‌ علت‌ درگیری‌ به‌ قتل‌ می‌ رسد‌.
بازپرس‌ حسینی‌ گفت‌‌ اولیای‌ دم‌ مقتول‌ به‌ بازپرس‌ شعبه‌ هفتم‌ مراجعه‌ و طرح‌ شکایت‌ می‌ کنند‌.
وی‌ افزود‌ ایرانیان‌ مظنون‌ به‌ قتل‌ از ژاپن‌ به‌ کشور برگشت‌ داده‌ شده‌ اند و اگر قاتل‌ امید ایرانی‌ باشد ما صلاحیت‌ ر سیدگی‌ به‌ پرونده‌ را داریم‌‌.