رکورد طبل زنی در هند


 
images/20061101/fever.jpg
 
جام جم آنلاین : ۷۹۵۱ نفر در شهر شیلونگ مرکز ایالت مقالایا در شمال شرقی هند به طبل زنی پرداختند تا رکورد قبلی را که متعلق به هنگ کنگ بود ، بهتر کنند.
۷۷۲۷ نفر در فوریه سال ۲۰۰۵ رکورد قبلی را در هنگ کنگ به جا گذاشته بودند.
هدف از این کار ثبت آن در کتاب رکوردها و جلب گردشگر بود.