روابط موجود در دانشگاههای ما

روابط موجود در دانشگاههای ما

۱٫ روابط دانشجو با استاد
۲٫ روابط دانشجو با دانشجو
۳٫ روابط استاد با دانشجو
۴٫ روابط کارمندان با دانشجو و بالعکس

۱٫ روابط دانشجو با استاد

الف: دانشجو دختر است و استاد مرد:
۱٫ دانشجو خودشیرینی می کند به هدف نمره.
۲٫ دانشجو خودشیرینی می کند به هدف استاد.
معمولا در دوحالت فوق، دانشجو به هدف خود میرسد.

ب. دانشجو پسر است و استاد مرد:
۱٫ دانشجو و استاد چشم دیدن یکدیگر راهم ندارند.
۲٫ دانشجو و استاد خیلی رفیق می شوند یه طوری که شوخیهای آنها را نمی توان به قلم آورد.
۳٫ نقش سنگ را برای هم بازی می کنند.
معمولا در هیچ کدام از حالات فوق هیچ کدام از طرفین هدفی را دنبال نمی کنند.

۲٫ روابط دانشجو با دانشجو

الف: پسر با پسر: استغفرالاه!

ب: دختر با دختر: خدا اون روزو نیاره!

ج: پسر با دختر: آهان رسیدیم سر اصل مطلب!:
۱٫ روابط در حد نگاه; نهایت رابطه: آمار گیری
۲٫ روابط در حد سلام و علیک; نهایت رابطه: احوال پرسی
۳٫ روابط در حد جزوه دادن و جزوه گرفتن; نهایت رابطه: کپی جزوه ها
۴٫ روابط در حدسالی یکبار تور یکروزه تفریحی ; نهایت رابطه: سالی دوبار تور یکروزه تفریحی!
۵٫ روابط در حد پارتیهای دوره ای; نهایت رابطه: روم نمی شه بگم!
۶٫ روابط در حد درس خواندنهای دست جمعی; نهایت رابطه: اضافه شدن به تعداد مرغ عشقهای عالم!
۷٫ روابط در حد مرغ عشق; نهایت رابطه: …(چی بگم والا!)

۳٫ روابط استاد با دانشجو:

الف: استاد مرد است و دانشجو دختر:
۱٫ استاد از دماغ فیل افتاده است و هیچکس را تحویل نمی گیرد.
۲٫ استاد هم مجرد است هم شکارچی!
۳٫ استاد دنبال بهانه ای می گردد تا نمره بذل و بخشش کند.

ب: استاد مرد است و دانشجو پسر:
اتفاقات تکراری است.

ج: استاد زن است و دانشجو دختر یا پسر:
استاد بنده خدا کار خودش را می کند و دانشجو ها برای خودشان آتیش می سوزانند.

۴٫ روابط کارمندان با دانشجو و بالعکس

معمولا هنگام امتحانات و گرفتن تقلبها رسمیت پیدا می کند. گاهی اوقات هم بعضیها موش میدوانند.