زمین را چه رنگی می بینید؟


 
images/20070227/Ert.jpg
 
جام جم آنلاین: اگر از فضا زمین را بنگریم به رنگ سبز و آبی دیده می شود. اما مسلما رنگی که شما در حالیکه بر زمین هستید مشاهده می کنید قهوه ای است. تحقیقات جدید نشان می دهند منشا این رنگ قهوه ای گیاهان سبز هستند.
وقتی گیاهان پوسیده شده می میرند شاخه و برگ های آنها بر زمین افتاده به این ترتیب کربنی را که در گیاه ذخیره شده وارد خاک می کنند.
میکرب های کوچکی که در خاک زندگی می کنند بقایای گیاهان مرده را تجزیه می کنند و این کار را بوسیله آنزیم هایی انجام می دهند که اتصالات شیمیایی مواد گیاهی را شکسته آنها را به اندازه مناسب مصرف میکربها تبدیل می کنند.
میکربهای گرسنه مقدار زیادی از کربن خاک را پردازش کرده حتی برخی عناصر را در سلولهای خود وارد می کنند.
امااین میکربها کار را تا پایان انجام نمی دهند و در وقاع عمل تجزیه کنندگی آنها ۱۰۰ درصد نیست. مقداری از کربن در خاک می ماند که به مصرف میکربها نرسیده و مقداری کربن هم در بیوماس آنها وجود دارد و پس ا زمرگ آنها این هم وارد خاک می شود. این مقدار کم کربن باقیمانده در هر چرخه با گذشت زمان انباشته می شود.
مقادیر زیاد مواد باقیمانده تجزیه میکربی که تحت عنوان مواد هیومیک نامیده می شود طی هزاران سال انباشته می شود و این ذخیره میکربی کربن رنگ قهوه ای را به خاک می دهد. کربن اکثر رنگ های موجود در نور خورشید را جذب کرده و فقط رنگ قهوه ای را منعکس می کند.
البته خاک در همه جای زمین قهوه ای نیست و در برخی صحراها به رنگ سفید شنی دیده می شود. خاک های غنی از آهن تمایل به رنگ قرمز دارند و باحفاری زمین رنگ هایی به جز قهوه ای نمایان می شوند. درصورت کم بودن ذخیره کربنی خاک ها به رنگ های زرد ، قرمز و خاکستری دیده می شوند و در واقع رنگ مواد معدنی تشکیل دهنده خاک را منعکس می کنند.