زندگی یاد غریبی است که در حافظه ی خاک به جا می ماند

زندگی یاد غریبی است که در حافظه ی خاک به جا می ماند

زندگی سرسبز ترین آیه در اندیشه ی برگ

زندگی ، خاطر دریایی یک قطره ،در آرامش رود

زندگی،حس شکوفایی یک مزرعه در باور بذر

زندگی ، باور دریاست در اندیشه ی ماهی ،در تنگ

زندگی ، ترجمه ی روشن خاک است ،در آیینه ی عشق

زندگی، فهم نفهمیدن ماست

زندگی، پنجره ای باز به دنیای وجود

تا که این پنجره باز است جهانی با ماست

آسمان ،نور ، خدا،عشق، سعادت با ماست

فرصت بازی این پنجره را در یابیم

در نبندیم به نور ،در نبندیم به آرامش پر

مهراسیم، پرده از ساحت دل برگیریم

رو به این پنجره با شوق سلامی بکنیم

زندگی،رسم پذیرایی از تقدیر است

زندگی ،شاید شعر پدرم بود که خواند

چای مادر که مرا گرم نمود

نان خواهر که به ماهی ها داد

زندگی،شاید آن لبخندی است که دریغش کردیم

زندگی، زمزمه ی پاک حیات است میان دو سکوت

زندگی، خاطره ی آمدن و رفتن ماست

من دلم میخواهد

قدر این خاطره را دریابیم.