زن مانند یک ویروس کامپیوتری است!!

زن مثل ویروسه ، چون اگه وارد زندگیت بشه:

جیبها تو Search می‌کنه
پولاتو Delete می‌کنه
خانوادتو Edit می‌کنه
ارتباط با دوستاتو Cut می‌کنه
دوستهای خودشو Paste میکنه
موبایل‌تو Scan می‌کنه
خوشی‌هاتو Cancel می‌کنه
اموالتو Rename میکنه
هر چی قربون تصدقش بری تو Recycle Bin میکنه
هر چی منفی بهش گفتی Save میکنه
هر وقت باهات دعواش بشه همشونو Restore میکنه
روتو زیاد کنی Reboot تت میکنه
آخرش هم ، مخت رو Hang می‌کنه!!!