زن ۸۷ ساله پارس آبادی شناسنامه ندارد

زن ۸۷ساله ای درپارس آباد مغان شناسنامه وسند احرازهویت ندارد.

به گزارش خبرگزاری آریا ، این خانم که نورسته بخشی نژاد نام دارد ساکن روستای گوشلو ازتوابع بخش مرکزی شهرستان مرزی پارس آبادمغان است.وی که بیش از۳۰فرزند ،نوه ونتیجه دارد درگفتگوباخبرنگارمااظهارداشت:تاکنون ازسوی اداره ثبت احوال ،سجلی وکارت ملی که نشانگرهویت وملیت ام باشدصادرنشده است .وی افزود:فقدان شناسنامه ،بارها مشکلات ودردسرهایی را برای خود وفرزندانم درادارات مختلف بوجودآورده است وهمچنین باعث شده از دریافت تسهیلات وخدمات دولتی ویارانه ای ازجمله کالابرگ ودفترچه درمان روستایی وازشرکت درانتخابات واستفاده ازحقوق شهروندی واجتماعی بی بهره شوم.


این زن سالخورده دریافت شناسنامه راازخواسته ها وآرزوهای مهم خودعنوان کردوگفت :بمنظور اخذ شناسنامه حدود ۱۸سال پیش بامراجعه به ادارات ثبت احوال شهرستانهای گرمی ،اهروپارس آباد اقدام به تشکیل پرونده کردم که علیرغم صرف هزینه ودوندگی ها ی زیاد بی نتیجه ماند وسندی که نشانگرهویت ام باشد بدست نیامد .زن کهنسال داشتن شناسنامه را حق قانونی خوددانست وتصریح کرد: درحالی اداره ثبت احوال ازصدور شناسنامه اجتناب می کند که درسجلی های تمام فرزندانم اسم من ثبت شده است .این زن سالمند ازمسئولان مربوطه خواست با صدور شناسنامه به مشکل ۸۷ساله اش خاتمه دهند.


گفتنی است طبق ماده ۱۵قانون ثبت احوال مهلت اعلام ولادت واخذشناسنامه ازاداره ثبت احوال ۱۵روزپس از ولادت است.