زیرا که ابوجهل مسلمان شدنی نیست

هر مرد شتر دار اویس قرنی نیست/هر شیشه گل رنگ عقیق یمنی نیست

بر مرده دلان پند مده خویش نیازار/ زیرا که ابوجهل مسلمان شدنی نیست

خشنود مشو ظالم اگر خنده بر آرد/خندیدن جلاد ز شیرین دهنی نیست

جایی که برادر به برادر نکند رحم/ بیگانه برای تو برادر شدنی نیست…