ساز دل

ساز دل
………………………

ساز دل را کوک کن…ساز دل را کوک کن
تا نغمه از جان بشنوی
وز نسیم خوش خبر
پیغام جانان بشنوی
بار دیگر, بار دیگر
از زبان شهرزاد قصه گو
ماجرای نیکی انسان به انسان بشنوی
ساز دل… ساز دل…ساز دل را کوک کن
دست مسکینی بگیر ای دوست گر داری توان
تا دعای خیر از دلهای لرزان بشنوی
در حریم حق پرستی عاشق و پروانه شو
تا ندای عشق از مهر فروزان بشنوی
آرزو کن در دلت روزی به هرجای جهان
صحبت از آزادی و تعطیل زندان بشنوی
ساز دل… ساز دل… ساز دل را کوک کن