سال‌ها دل طلب جام جم از ما می‌کرد

سال‌ها دل طلب جام جم از ما می‌کرد

آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌کرد

گوهری کز صدف کون و مکان بیرون است

طلب از گمشدگان لب دریا می‌کرد! –

بیدلی در همه احوال خدا با او بود

او نمی‌دیدش و از دور «خدایا!» می‌کرد…

مشکل خویش بر پیر مغان بردم دوش

که او به تایید نظر حل معما می‌کرد.

دیدمش خرم و خندان، قدح باده به دست

و اندر آن آینه صد گونه تماشا می‌کرد.

آن همه شعبده‌ها عقل که می‌کرد، آن‌جا

سامری پیش عصا و ید بیضا می‌کرد!

گفت: «آن یار کز او گشت سر دار بلند

«جرمش این بود که اسرار هویدا می‌کرد.

«آن که چون غنچه دلش راز حقیقت بنهفت

«ورق خاطر از این نکته محشا می‌کرد!

«فیض روح القدس ار باز مدد فرماید

دگران هم بکنند آن چه مسیحا می‌کرد.»

گفتم: «این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟»

گفت: «آن روز که این گنبد مینا می‌کرد!»

گفتمش: «سلسله زلف بتان از پی چیست؟»

گفت: «حافظ گله‌ای از دل شیدا می‌کرد!»