سایت های حال به هم زن

مطلب این وبلاگ را بخونید می فهمید منظور از سایت های حال به هم زن یعنی چه؟


http://weblog.3nobar.com/1384/04/20/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%B2%D9%86/