سقوط یک هواپیمای کوچک در بزرگراه ایلینویز آمریکا

در اثر سقوط یک هواپیمای کوچک در بزرگراهی در ایالت ایلینویز آمریکا ، دو نفر به شدت مجروح شدند.
این هواپیمای آموزشی در یک مایلی فرودگاه اسکامبورگ به علت نامعلومی مجبور به فرود اضطراری در بزرگراه شیکاگو شد اما نتوانست با موفقیت فرود بیاید و باعث مجروح شدن دو جوان دانشجو شد.
در زمان حادثه هیچ خودرویی در بزرگراه در حرکت نبود. علت سقوط این هواپیما نقص فنی در موتور اعلا‌م شده است.