سلفی اسکوچیچ با خانم رئیس جمهور + عکس

اسکوچیچ با رئیس جمهور کرواسی عکس سلفی انداخت.

سلفی اسکوچیچ با خانم رئیس جمهور + عکس