سنت قطع انگشتان دست!

پارسینه: در اندونزی قبایل بدوی زندگی می کنند که دارای سنت ها
ومراسم غیر انسانی هستند،ازجمله این سنت ها هرگاه یکی از خویشاوندان زن فوت کند یک بند از انگشت دستش را قطع می کنند.