سوختم باران بزن شاید تو خاموشم کنی

سوختم باران بزن شاید تو خاموشم کنی

 

شاید امشب سوزش این زخم ها را کم کنی

 

آه باران من سراپای وجودم آتش است

 

 

پس بزن باران بزن شاید تو خاموشم کنی