سوسک حمام گوش یک مرد چینى را گاز گرفت!

 سوسک حمام مرد چینى را از ناحیه گوش مجروح کرد.

گزارش سرویس حوادث آریا، به نقل از روزنامه ” چاینا دیلى” حاکى است، یک سوسک که لاى حوله حمام مرد چینى پنهان شده بود وقتى خود را در خطر دید گوش او را گاز گرفت.براساس این گزارش، این مرد چینى بدون اینکه متوجه شود سوسک لاى حوله است آن را برداشت تا سرش را خشک کند به این ترتیب وقتى سوسک به این سو و آن سو خورد و به بدنش فشار وارد شد در یک حرکت تهاجمى گوش او را گاز گرفت.گفتنى است، او در حال حاضر نیز از درد گوش رنج مى برد و تحت مداواست.