سوپرمن

مجنونم و در اداره شاغل شده ام
یک آدم سربه راه عاقل شده ام
خیلی عوضی شدم خودم می دانم
انگار شدیدا متحول شده ام!

ای مرد شما اصیل باید باشی
مجنون و از این قبیل باید باشی
گر طالب عاقبت به خیری هستی
یک شوهر زن ذلیل باید باشی!

مجنون یعنی جنون آنی، لیلا!
یک آدم کاملا روانی، لیلا!
دارد خطر مرگ، حذر کن از او
می خواهی اگر زنده بمانی لیلا!

من عاشق مردی ام که نیم من باشد
در خانه به زیر سلطه من باشد
درحرفه آشپزی سوپرزن حتما
در حرفه عاشقی سوپرمن باشد