سگ معتاد!

زن چینی در پی ترک دادن سگ معتادش می باشد، که در روز دود ۲ نخ سیگار را می بلعد.
پنج شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸۸