شباهت قلب انسان به قلب مگس میوه


images/20070227/Heart.jpg جام جم آنلاین: دانشمندان آمریکایی می گویند تحقیقات درمورد مگس میوه دروزوفیلاا به روشهای جدیدی برای درمان بیماری های قلبی در انسان منجر خواهد شد.
به گزارش ساینس دیلی این محققان دریافته اند که جهش هایی که در کانال ملکولی در غشاهای سلولی عضله قلب مگس میوه باعث بی نظمی هایی در ضدربان قلب آن می شود که شبیه به آریتمی است که در قلب انسان رخ می دهد.
بر این اساس محققان پیشنهاد می کنند شناخت نحوه کنترل فعالیت کانال در سلول می تواند منجر به روشهای جدید درمان بیماری قلبی شود.
این مطالعه نشان میدهد که می توان قلب دروزوفیلا را به عنوان مدلی برای قلب انسان در نظر گرفت. قلب مگس میوه کانال های یونی زیادی دارد که در قلب انسان نیز وجود دارند و لذا کمک می کنند با شناخت قلب دروزوفیلا درک بهتری از عملکرد قلب انسان نیز بدست آید.