شبم را به روز می رسانی…

شبم را به روز می رسانی
روزم را به شب
گردش می دهی ،فلک دوار را
نه می خوابی ونه خسته می شوی
دل به قربان ان که همیشه در کار است
اشک هایم در راه مهربان بی قرینه ام
دل تنگی هایم ،برای نور آسمان ها وزمین
رنجم ،گنجم ،راحت جانم ،مهر تابانم
آسمانی ام کن ،فارغ از هر دغدغه ای
شکم بر طرف ،جانم از هر طرف ،در راهت کن
یا ربا ،یا ربا ،یا ربا ……