شربتهای دارویی شفا بخش – انواع مختلف شربت آلو – بخش اول

۱.شربت آلو طبق نسخه محمدبن زکریا در کتاب اغذیهالمرضی
این شربت برای سردرد ‌های گرم وتبهای شدید ویرقان مفید است ومزاج را لینت می‌ دهد و مسهل صفرا است.
مقداری آلوبخارا در آب بخیسانند تا کاملاً نرم وحل شود سپس صاف نموده با مقداری شکر سرخ تا حدی که خوش طعم شود، مخلوط کرده روی شعله ملایم بجوشانند تا قوام آید وهر بار که درحدود ۵۰ گرم ازآن را می‌ خورند در حدود نیم گرم سقمونیای مشوی درآن حل کنند.
۲
.آلوی سیاه صد عدد، تمرهندی بدون هسته ۷۵۰ گرم، تربد نیم کوفته ۷۰ گرم وبنفشه ۷۰ گرم. همه در یک کیسه کتانی کرده در ۱۵کیلوگرم آب بخیسانند. وسپس بجوشانند تا ۳ کیلوگرم بماند پس ازآن کیسه را خوب بمالند و با فشار صاف کنند و۳کیلو گرم ترنجبین که خوب تمیز شده باشد درآن حل کرده باز صاف نمایند و بجوشانند وکف آن رابگیرند وپس از صاف کردن مقدار۵/۴گرم سقمونیای مشوی[۱] و ۲ گرم زعفران را به آن اضافه نمایند. مقدارخوراک آن هربار تا ۶۰گرم است.
۳
.این شربت مسهل صفرا وبلغم رقیق است وبرای تبهای شدید وبیماریهای صفراوی وبلغمی مفید است.
آلوی سیاه درشت خوب صد عدد، عناب درشت خوب سی عدد، تمرهندی که پوست والیاف ودانه آن گرفته شده باشد ۱۰۰گرم، گل بنفشه خشک ۷۰گرم وتربد سفید تو خالی تدبیر[۲] شده ۷۰ گرم. تربد را نیم کوب کرده ودر کیسه کتانی ریخته وباسایرادویه یک شب دراب خیس می‌ کنند و روز دیگر آن را روی شعله ملایم می‌ جوشانند پس از صاف کردن ۵۰۰گرم ترنجبین که خوب پاک وتمیز شده باشد و۵۰۰گرم شکر سرخ را با مقداری آب می‌ جوشانند وبا استفاده ازسفیده تخم مرغ محلی کف آن را می‌ گیرند، همین که کاملا صاف شد آن رابا سایر داروها که جوشیده شده مخلوط نموده وقوام می‌ آورند سپس ازاتش گرفته و ۴ گرم سقمونیای مشوی رابا آب به شیرین یا رب به شیرین حل کرده و ۲ گرم زعفران را با گلاب ساییده وحل کرده وهر دو را داخل مجموع می‌ کنند و خوب به هم می‌ زنند ونگه می‌ دارند. ومقدار خوراک از این شربت هربار۷۰ – ۳۵ گرم است.
۴
.این نوع شربت آلو مسکن سردرد ‌های صفراوی وخونی همچنین مسکن صفرا می‌ باشد و ملین است.
مقداری آلوی سیاه درشت گوشتی را گرفته وپس ازشستن وتمیز کردن در ظرفی ریخته وروی آن آب بریزند به طوری که حدود ۱۵سانتی متر آب روی آن را بگیرد وآن را بجوشانند تا آب آن نصف شود وپس از صاف کردن مجدداً درهمان ظرف بجوشانند تا نصف شود وپس ازآن مقداری شکرسرخ درحدی که خوش طعم شود با آن مخلوط می‌ نمایند ( معمولا میزان شکر سرخ نصف آلوست ) وقوام می‌ آورند مقدار خوراک از این شربت هر بار ۶۰ گرم است.
اگربخواهند خاصیت مسهلی این شربت زیاد شود به جای شکر سرخ ممکن است ازترنجبین یا شیر خشت مصرف نمایند. ونصف وزن ترنجبین گلاب به آن اضافه کنندو به قوام آورند ودر زمان مصرف ۲۵۰ -۵۰۰ میلی گرم سقمونیای مشوی درهر خوراک مخلوط کرده میل نمایند.
۵
.نسخه دیگری برای شربت آلوی مسهل:آلوی سیاه صد عدد، عناب درشت گوشتی سی عدد، تمرهندی بدون دانه وپوست والیاف ۱۰۰گرم، گل بنفشه خشک ۶۰گرم وتربد سفید مجوف تدبیر شده ۶۰گرم. ابتدا تربد تدبیرشده را نیم کوب کرده ودرکیسه کتانی می‌ ریزند ومجموع را در ۱۵کیلوگرم آب ریخته وکیسه را مرتبا با فشار مالش می‌ دهند وبا شعله ملایم می‌ جوشانند تا ثلث آب آن باقی بماند وآن را صاف نموده ۶۰۰گرم ترنجبین خوب که تمیز شده باشد و یک و نیم کیلوگرم شکر سرخ در آن ریخته و بجوشانند و با کف سفید سفیده تخم مرغ محلی کف جوشانده را بگیرند همین که کف آن کاملا گرفته شد آن را صاف نموده وقوام می‌ آورند. و۶/۳گرم سقمونیای مشوی را در آب به شیرین یا رب به شیرین ساییده وحل کرده ودوگرم زعفران رابا گلاب ساییده وپس از فرود آوردن ازآتش در جوشانده داخل کرده خوب به هم بزنند. مقدار خوراک هربار از این شربت ۵۰ – ۳۵ گرم است.
۶
.این شربت مسهل صفرا است وبرای رفع سردرد ‌های صفراوی مفید می‌ باشد.آلو سیاه تمیز وشسته صد عدد، تمرهندی که از دانه وپوست الیاف تمیز شده باشد ۲۵۰گرم، تربد سفید مجوف تدبیر شده ۷۰ گرم وگل بنفشه ۷۰ گرم. تربد را نیم کوب کرده با گل بنفشه در کیسه کتانی ریخته وبسته ومجموع رادر ظرفی ریخته و۵لیتر آب روی آن‌ها می‌ ریزند. ومی جوشانند تا یک لیترآب باقی بماند، سپس کیسه را خوب با فشار می‌ مالند که مواد فعال آن‌ها داخل جوشانده شده وپس ازآن کیسه را خارج کرده وکمی صبرمی کنند که جوشانده ته نشین شود وآن را صاف کرده وباز درهمان ظرف آن را قوام می‌ آورند، پس از قوام آمدن از اتش گرفته و۵گرم سقمونیای مشوی ساییده درآب به شیرین درآن داخل می‌ نمایند وخوب به هم می‌ زنند ونگه می‌ دارند. مقدار خوراک از این شرب هربار ۷۵ گرم است.

۷.این شربت برای تسکین سر دردهای ناشی از شب زنده داری وخستگی مفید است.
آلوی سیاه یک کیلوگرم، تمر هندی که دانه والیاف آن جداشده باشد یک کیلوگرم، و عناب درشت گوشتی ۵۰عدد. همه را در ۳لیترآب ریخته می‌ جوشانند تا یک لیتر بماند وصاف کنند سپس آب انار شیرین ۲۵۰ گرم، آب انار ترش  ۲۵۰گرم، آب اترج ۲۵۰ گرم و شکر سرخ ۵۰۰ گرم رادرآن داخل کرده قوام می‌ آورند. سپس خنک کرده در ظرف شیشه ای نگه می‌ دارند. مقدار هر خوراک ازآن ۶۰ گرم است.

[۱].مشوی یعنی بریان شده برخی از داروها.مثلا سقمونیا را قبل از مصرف باید بریان کنند. و معمولاً آن را داخل خمیر نان می‌ گذارند وخمیر را خوب می‌ پزند.

[۲].روش تدبیر تربد ان است که ریشه گیاه را گرفته وپوست سیاه ان رامی تراشند تا قسمت سفید مجوف داخل ان ظاهر شود وان را با روغن بادام چرب نمایند

به کوشش: عاطفه مهناوی

مطلب بالا در حوزه سلامت، تغذیه و تناسب اندام و در این آدرس اینترنتی در تاریخ ۲ April 2016 | 1:28 am منتشر شده و گروه اینترنتی خبرینه آن را بازنشر کرده است.