شربتهای دارویی شفا بخش – شربت مارچوبه

این شربت برای پاک کردن مثانه و کلیه و کمک به دفع سنگ مثانه و کلیه مفید است.
۱۳۰ گرم تخم مارچوبه را در ۵ لیترآب بجوشانند تا ثلث آن بماند وپس از صاف کردن  ۳ کیلو گرم شکر سرخ به آن اضافه کنند تا قوام آید ( یا ممکن است ۱/۵ کیلوگرم شکر سرخ اضافه شود). هر بار خوراک آن ۴۵ -۳۵ گرم است.

نسخه ای دیگر از شربت مارچوبه:
این شربت چاق کننده است، نیروی جنسی را تقویت می‌ کند و برای افراد سالخورده لاغر تناسب دارد.
مغز بادام، تخم مارچوبه، مغز تخم گل رنگ، شقاقل، بهمن سرخ و سفید، تخم زرشک، دارچین، زنجبیل، قرنفل، جوز بوا وبسباسه .از هریک ۳۶گرم همه را نیم کوب کرده دریک لیتر آب بجوشانند وصاف کنند و با ۵۰۰ گرم دوشاب انگور مخلوط کرده قوام آورند و در آخر دو گرم مشک ساییده دو گرم زعفران به آن اضافه کنند. هربار ۶۰ گرم ازآن را وقتی معده خالی است با آب گوشت بیاشامند.

به کوشش: عاطفه مهناوی