شرط و شروط یک گور خر برای غذا خوردن در باغ وحش

شرط و شروط یک گور خر برای غذا خوردن در باغ وحش + عکس

یکی از کارکنان باغ وحش چینی «ووهان» مجبور است هر روز تی‌شرتی با راه راه سیاه و سفید بپوشد، چون گورخر تازه ‌متولد شده در این باغ‌ وحش فقط در صورتی غذا می خورد که این مرد را در این لباس ببیند.

این گورخر حدودا یک ماهه، در اوایل ماه جاری میلادی در باغ وحش «ووهان» به دنیا آمد و پنج روز پس از تولد، مادر خود را از دست داد.

چن نونگ، مردی که به این گورخر کوچولو غذا می‌دهد و مجبور است هر بار لباس راه راه سیاه و سفید بپوشد، می‌گوید: پدر گورخر مسوولیت کره خود را به عهده نمی‌گیرد و هر بار که سعی می‌کنیم آنها را با هم مواجه کنیم، گورخر نر به محض دیدن کره‌اش به او لگد می‌زند.

به گزارش روزنامه چاینا دیلی، چن می‌گوید: هر بار که من لباس سیاه و سفید راه راه می‌پوشم گورخر کوچولو بسیار هیجان‌زده می‌شود و فقط در صورتی شیر می‌خورد که من را در این لباس ببیند، در غیر این صورت از غذا خوردن امتناع می‌کند.

چن نام این گورخر یک ماهه را «پنج‌کوچولو» گذاشته است، چون فقط پنج روز را با مادرش گذراند.

@@@$$$$$$$$%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@#############$$$$$$$$$$$$$$$$$%%%%%%%%%%%%%%%

توضیحکوچکیدرموردنحوهشرکتدربحثهایچرخوفلک میدهم

۱-ابتدابهنشانیفوقبروید http://mojazi.ir.ir/pages/75/forum/

۲-یازدهبحثدراینصفحهاستکهدریازدهردیفاستسمتچپبالایهرریفبهرنگآبیآخرینپاسخارسالیونامآخرینفرستندهنوشتهشده . روی قسمتآبی(ساعتوتاریخ)کلیککنید

۳-دراینصفحهپاسخهایجدیدنوشتهشدهاست .لطفاپاینصفحهسمتچپرفتهرویعبارتجوابجدیدکلیککنید

۴-پنجرهایبازمیشودداخلآنمتنخودرابنویسی ورویکلمهارسالکلیککن

۵-متشکرم.متنشمارویصفحهبحثهااستوهمینطورمیتوانیبههمهیاهرکدام۱۱بحثکهعلاقهمندبودیجواببدهی

متشکرم .منتظرهمراهیشماهستم.احمد راستان